Co mamy w statucie?

Popularyzacja działalności artystycznej w zakresie kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia
Działanie na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych
Popularyzacja idei wolnej przedsiębiorczości i ekonomii wolnego rynku
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych
Wspieranie wolność gospodarczej i osobistej z poszanowaniem własności prywatnej

Jak konkretnie polepszamy świat?

Pomagamy odkrywać i rozwijać w młodych ludziach pasję. Uczymy radzenia sobie z porażką. Pomagamy przede wszystkim tym, którzy chcą i dają coś w zamian od siebie. Czerpiemy wspólnie radość ze wspólnego działania, doceniając wytrwałość i pracę zespołową. Cenimy w młodych ludziach samo podejmowanie działań, próbowanie, popełnienie błędów i wyciąganie odpowiednich wniosków.
Przeciwstawiamy się beznamiętnej rywalizacji i egoizmowi. Uczymy odpowiedzialności, kreatywności i empatii. Przeciwdziałamy postawom roszczeniowych, nasze motto to: „Szukać przede wszystkim sposobów, a nie powodów ” Zapobiegamy w ten sposób wykluczeniem społecznym, przeciwdziałamy stosowaniu używek wśród dzieci i młodzieży. Zwalczamy zjawisko hejtu i poniżania ze względu na statut społeczny czy materialny.

„Odkryć swoje powołanie – powód, dla którego żyjemy”

James Hillman

Co robimy?

R
Wspieramy materialnie wszelkiego typu eventy realizujące nasze cele statutowe
R
Organizujemy i współorganizujemy szkolenia, warsztaty, konkursy dzieci i młodzieży, mające na celu popularyzację działalności artystycznej i twórczej
R
Organizujemy płatne staże, fundujemy granty i nagrody pieniężne wspierając działania twórcze, społeczne i propagujące idee przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży
R
Fundujemy stypendia i materialnie wspieramy tych, którzy takiej pomocy potrzebują
R
Popularyzujemy idee twórcze i przedsiębiorczość poprzez działalność wydawniczą oraz wspieranie wszelkich kreatywnych i alternatywnych metod zarabiania. Promowanie portali, blogów, for internetowych itp.
R
Udzielamy wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze twórczym, edukacyjnym, wolnorynkowej, gospodarczym i prospołecznych

Przekaż darowiznę

„Nie kry­tyk się liczy, nie człowiek, który wska­zuje, jak po­tykają się sil­ni al­bo co in­ni mog­li­by zro­bić le­piej. Chwała na­leży się mężczyźnie na are­nie, które­go twarz jest uma­zana błotem, po­tem i krwią, który dziel­nie wal­czy, który wie, co to jest wiel­ki en­tuzjazm, wiel­kie poświęce­nie, który ściera się w słusznych spra­wach, który w swych naj­lep­szych chwi­lach poz­nał tryumf wiel­kie­go wyczy­nu, a w naj­gor­szych, gdy przeg­ry­wa, to przy­naj­mniej przeg­ry­wa z od­wagą, nie chcąc, aby je­go miej­sce było wśród chłod­nych i nieśmiałych dusz, które nig­dy nie poz­nały ani sma­ku zwy­cięstwa, ani sma­ku po­rażki”

Theodo­re Roose­velt

Kontakt

Rafał Łucki

Rafał Łucki

Prezes Fundacji

6 + 2 =