Inwestując na rynku kapitałowym wcześniej, czy później będziemy mieli do czynienia z różnymi pojęciami i wskaźnikami, które charakteryzują kondycję finansową danej spółki. W tym artykule przedstawię listę najczęściej występujących pojęć, które z pewnością przydadzą się początkującym inwestorom giełdowym. 
Istnieje bardzo wiele źródeł, z których można korzystać przy poszukiwaniu definicji, ja większość zaczerpnąłem z Ycharts.com , Investopedia.com i GuruFocus.com

 

Stopa dywidendy

 
Stopa dywidendy – (Dividend Yield %) – suma rocznej dywidendy na akcję podzielonej przez bieżącą cenę za akcję. To chyba najważniejszy wskaźnik z punktu widzenia inwestycji w spółki dywidendowe. Przykładowo, jeśli akcje danej spółki notowane są w cenie 36 USD i wypłacają 1,80 USD dywidendy w ciągu jednego roku (najczęściej 0,45 USD na kwartał), stopa dywidendy spółki wynosi 5%. Dywidendy są zwykle wypłacane w okresach kwartalnych lub rocznych. Im wyższa stopa dywidendy, tym większy zarobek dla posiadacza akcji danej spółki. Należy przy tym pamiętać, że stosunkowo bezpieczną stopą dywidendy jest wartość w granicach 3-5%, wyższe wskaźniki nie gwarantują długoterminowych, stałych wypłat dywidendy i systematycznego wzrostu stopy dywidendy. Niższe wartości stopy dywidendy (do 3%) nie gwarantują pokonania inflacji i ochrony przed nią zgromadzonego kapitału.  
 

Stopa wzrostu dywidendy

 
Stopa wzrostu dywidendy (Dividend Growth Rate % – DGR), czyli procentowa stopa wzrostu dywidendy spółki osiągnięta w pewnym okresie czasu. Często DGR oblicza się na podstawie dywidendy rocznej. Jednak w razie potrzeby można go również obliczyć kwartalnie lub miesięcznie. Stopa wzrostu dywidendy obrazuje jaka jest dynamika wzrostu stopy dywidendy w analizowanym okresie. Na światowych giełdach papierów wartościowych bez trudu można znaleźć spółki, które podnoszą dywidendę nieprzerwalnie od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.
 

Przyszła stopa dywidendy

 
Przyszła stopa dywidendy (Forward Dividend Yield %) jest szacunkiem rocznej dywidendy wyrażonej jako procent bieżącej ceny akcji. Przyszła dywidenda jest obliczana poprzez podzielenie wartości przyszłych wypłat dywidendy przez bieżącą cenę akcji. Przykładowo, jeśli firma wypłaci dywidendę w wysokości 25 centów za pierwszy kwartał i zakładasz, że dywidenda będzie spójna, firma będzie musiała wypłacić 1,00 $ dywidendy w ciągu roku. Jeżeli cena akcji wynosi 10 USD, zwrot z dywidendy w przyszłości wynosi 10%.
 

Wskaźnik wypłaty dywidendy

 
Wskaźnik wypłaty dywidendy – (Dividend Payout Ratio %) to stosunek całkowitej kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom w stosunku do dochodu netto spółki. Jest to odsetek zysków wypłacanych akcjonariuszom w postaci dywidend. Im wyższa wartość wskaźnika wypłaty dywidendy tym większe ryzyko, że spółka utraci płynność finansową w czasach kryzysu lub gorszej koniunktury na rynku. Załóżmy, że wskaźnik wypłaty dywidendy przekracza 60%, w takim wypadku 60% dochodów netto spółki jest wypłacana akcjonariuszom. Należy przy tym pamiętać, że tylko pozostałe 40% może być inwestowana w dalszy rozwój spółki. Jak widać wskaźnik wypłaty dywidendy ma ogromne znaczenie, jego niska wartość oznacza, że spółka ma jeszcze ogromne rezerwy finansowe, nie tylko na dalszy rozwój, ale również na potencjalny wzrost stopy dywidendy w przyszłości.
 

Ex-dividend date

 
Ex-dividend date to jeden z najważniejszych terminów dla inwestorów dywidendowych. Inwestor, który zakupi akcje przed dniem Ex-dividend date jest uprawniony do otrzymania dywidendy. Jednocześnie jest to dzień, w którym kupując akcje nie jest uprawniony do otrzymania kolejnej dywidendy. W tym dniu ceny akcji zwykle spadają w związku z wypłacaną dywidendą. Oprócz Ex-dividend date ważnymi terminami są jeszcze: dzień ogłoszenia dywidendy (declaration date), czyli dzień w którym spółka ogłasza dywidendę, dzień decydujący (record date), czyli dzień w którym trzeba posiadać akcje, aby otrzymać dywidendę oraz dzień wypłaty (payment date), czyli dzień w którym dywidenda zostaje wypłacona.
 

Cena/Zysk

 
Cena/Zysk (Price/Earnings P/E) to wskaźnik określający aktualną cenę spółki podzieloną przez jej zysk przypadający na jedną akcję. Jeżeli wskaźnik P/E wynosi 10 oznacza to, że potencjalni inwestorzy są w stanie zapłacić 10 dolarów za każdego dolara zysku generowanego przez spółkę. Generalnie uważa się, że przy wskaźniku P/E poniżej 5 akcje są bardzo tanie, 8-16 wyceniane neutralnie, 16-20 drogie, a powyżej 20 przewartościowane. Wartości te mogą być pomocne przy wyborze konkretnych spółek, jednak wskaźnik P/E może być bardzo zróżnicowany i przyjmuje różne wartości w różnych branżach, co nie zawsze w pełni odzwierciedla kondycję danej spółki.
 

Zwrot z kapitału

 
Zwrot z kapitału (Return on Equity – ROE). Przykładowo zwrot kapitału własnego w wysokości 20 procent oznacza, że firma generuje 20 centów zysku za każdego zainwestowanego lub reinwestowanego dolara w spółkę. Oczywiście bardziej pożądany jest wyższy ROE. ROE mierzy, ile zysku generuje firma z każdego zainwestowanego dolara w biznes. Najlepiej, aby ten wskaźnik wynosił ponad 15%.
 

Zwrot z aktywów

 
Zwrot z aktywów (Return on Assets – ROA) jest to zwrot z aktywów obliczany jako dochód netto podzielony przez jego średnią sumę aktywów w danym okresie. Przykładowo roczny dochód netto spółki WestRock Co (ticker: WRK) za kwartał zakończony w czerwcu 2019 r. wyniósł 1010 mln USD. Średnia suma aktywów WestRock Co w kwartale zakończonym w czerwcu 2019 r. wyniosła 30 753 mln USD. W związku z tym roczny zwrot z aktywów (ROA) WestRock Co za kwartał zakończony w czerwcu 2019 r. wyniósł 3,29%.
 

Marża brutto

 
Marża brutto (Gross margin) w wysokości 50% – oznacza, że z każdego dolara przychodu firma generuje 50 centów zysku brutto.
 

Marża operacyjna

 
Marża operacyjna (Operating margin) reprezentuje kwotę dochodu operacyjnego wygenerowanego na jednego dolara sprzedaży. Marża operacyjna w wysokości 20% oznacza, że z każdego dolara sprzedaży, firma generuje 20 centów zysku operacyjnego.
 

Marża netto

 
Marża netto (Net margin) jest obliczana jako dochód netto podzielony przez przychody wyrażone w procentach. Dochód netto stanowi przychód pomniejszony o wszystkie wydatki (w tym podatki i koszty odsetek).
Marża netto mierzy, jaki zysk firmie przynosi wygenerowany dolar przychodu. Marża zysku netto w wysokości 15 % oznacza, że firma zarabia 15 centów za dolara generowanych przychodów.
 
Na podstawie porównania marż z wynikami z poprzedniego roku można zrozumieć, jak zmieniła się rentowność spółki. Jeśli marże są niższe, może być to spowodowane m.in. wyższymi cenami nakładów, niższymi cenami sprzedaży i/lub zwiększoną konkurencją. Powodem porównania marż w stosunku do konkurentów jest lepsze zrozumienie tego, jak działa dana firma względnie innych spółek z tej samej branży. Należy pamiętać, że marże będą się znacznie różnić w różnych branżach. Jednak zgodnie z ogólną zasadą wszystko poniżej 5 procent jest naprawdę złe, niezależnie od branży.
 

Dług do kapitału własnego

 
Dług do kapitału własnego (Debt-to-Equity) oblicza się jako sumę zobowiązań podzieloną przez sumę kapitału własnego akcjonariusza. Wskaźnik ten mierzy, ile długu przeznacza się na finansowanie aktywów w stosunku do kwoty, którą akcjonariusze zainwestowali w działalność spółki. 
 

Wskaźnik gotówki do zadłużenia

 
Wskaźnik gotówki do zadłużenia (Cash to Debt Ratio) mierzy siłę finansową firmy. Jest obliczany jako iloraz środków pieniężnych spółki, ekwiwalentów środków pieniężnych i zbywalnych papierów wartościowych przez jej zadłużenie. Przykładowo,wskaźnik gotówki do zadłużenia WestRock Co (WRK) za kwartał zakończony w czerwcu 2019 r. wyniósł 0,02. Jeżeli wskaźnik gotówki do zadłużenia jest większy niż 1, firma może spłacić swój dług przy użyciu gotówki w kasie. Jak widzimy, WestRock Co nie mógł spłacić swojego zadłużenia przy użyciu gotówki w kasie za kwartał zakończony w czerwcu 2019 r. Jeśli wskaźnik gotówki jest mniejsza niż 1, oznacza to, że firma ma większy dług niż zasoby gotówki spółki w danym czasie.

EBITDA

 
EBITDA – zysku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją. EBITDA nie ujmuje kosztów finansowych (np. odsetki od zaciągniętych kredytów) i kosztów podatkowych (np. podatek CIT). EBITDA określa działalność firmy bez uwzględniania kosztów związanych z inwestycjami w aktywa trwałe. EBITDA nie uwzględnia także amortyzacji, która dla spółki jest kosztem niegotówkowym, czyli kosztem, z którym nie wiąże się wydatek gotówkowy. Duży wpływ na wartość EBITDA może mieć właśnie udział amortyzacji, EBITDA zwiększa się wraz ze zmniejszeniem udziału amortyzacji i odwrotnie. 
 
To tylko kilka podstawowych wskaźników i pojęć finansowych, które można spotkać na drodze początkującego inwestora giełdowego. Z pewnością ten „słowniczek” z czasem będzie się poszerzał, natomiast stopniowa analiza sytuacji finansowej spółek giełdowych pozwoli lepiej zrozumieć jak to wszystko działa w praktyce.